سمعک گوش یک وسیله الکترونیکی کوچک است که در داخل یا روی گوش قرار می گیرد. وظیفه این وسیله کوچک بلند تر کردن صدا است تا شخص کم شنوا قادر به شنیدن ، برقرار کردن ارتباط و…

خواندن بیشتر