سرفه ای که هشت هفته یا بیشتر طول بکشد، سرفه مزمن نامیده می شود. حتی سرفه های مزمن غالباً دلیل قابل درمان دارند. آنها می توانند از شرایطی مانند ترشحات پشت حلق یا…

خواندن بیشتر