سکته قلبی (Heart attack) هنگامی اتفاق میفتد که  مسیر جریان خون به قلب به هر دلیلی مسدود شود. این انسداد اغلب به صورت تجمع چربی، کلسترول و سایر موادی است که …

خواندن بیشتر