بیماران با نارسایی کلیه، معمولاً تحت درمان دیالیز (تسویه) قرار می گیرند و یا ممکن است واجد شرایط پیوند کلیه شوند. پیوند کلیه یک روش جراحی است که یک کلیه فرد بیمار با کلیه…

خواندن بیشتر