دیابت نوع 1 در کودکان دیابت نوع 1 در کودکان، شرایطی است که بدن کودک دیگر هورمون مهمی (انسولین) تولید نمی کند و او برای زنده ماندن به انسولین احتیاج دارد، بنابراین انسولین از دست رفته باید با تزریق یا…

خواندن بیشتر


دیابت نوع 1 به عنوان دیابت نوجوانان یا دیابت وابسته به انسولین شناخته می شود. دیابت نوع 1، یک بیماری مزمن است که در آن لوزالمعده، انسولین کمی تولید می کند. سلول ها…

خواندن بیشتر


دیابت یک بیماری مزمن است که در آن میزان گلوکز (قند) در خون زیاد است. سطح گلوکز خون به طور معمول توسط هورمون انسولین تنظیم می شود، که این هورمون در لوزالمعده ساخته…

خواندن بیشتر