لکه های کبدی نواحی کوچک تیره و صاف بر روی پوست هستند که از نظر اندازه متفاوت بوده و در نواحی در معرض تابش نور خورشید مثل دست ها، صورت، شانه ها و بازوها بروز پیدا …

خواندن بیشتر