در سرطان قلب، تومورهایی که منشا اولیه آن ها قلب است، تومور اولیه گفته می‌شود که بسیار نادر بوده به تومور هایی که از دیگر اندام بدن سرچشمه می‌گیرند و به قلب منتشر می‌شوند…

خواندن بیشتر