بیضه پایین نیامده بیضه پایین نیامده (کریپتورکیسم) که به آن نزول نیافته هم گفته می شود، وضعیتی است که در آن بیضه ها قبل از تولد به وضعیت مناسب خود در کیسه پوستی که در زیر آلت تناسلی مردانه قرار…

خواندن بیشتر