حفظ سلامتی در کارکنان شیفت شب ، یکی از اساسی و اصلی ترین راهکارها برای داشتن بازدهی و توانایی در طول 24 ساعت شبانه روز است. این در حالی است که در حال حاضر اکثر شیفت های کاری به شیفت شب تغییر پیدا کرده اند. در حقیقت، بسیاری از افراد …

خواندن بیشتر