تومور بیضه در داخل کیسه بیضه (یک کیسه شل پوست در زیر آلت) قرار دارند، رخ می دهد، بیضه ها برای تولید مثل هورمو نهای جنسی مرد و اسپرم تولید می کنند. در مقایسه با سایر انواع سرطان، سرطان بیضه نادر است؛ اما سرطان بیضه شایعترین سرطان در مردان آمریکایی بین 15 تا 35 سال است. سرطان بیضه حتی…

خواندن بیشتر