بی اختیاری مدفوع یا بی اختیاری روده، ناتوانی در کنترل حرکات روده است. بی اختیاری مدفوع باعث نشت مدفوع از روده می شود. بی اختیاری مدفوع از نشتی مدفوع هنگامی که از فرد انتظار کنترل مدفوع را داریم ؛ اتفاق می افتد. این موضوع باعث ناراحتی شدید بیمار و اطرافیانش می گردد.

خواندن بیشتر