بیوفیدبک

بیوفیدبک روشی است که می توان برای کنترل برخی از عملکرد های غیر ارادی بدن، یاد گرفت. در طول بیوفیدبک، شما به گیرنده های برقی متصل هستید که به کمک آن ها شما…