انواع بیهوشی

انواع ییهوشی، با استفاده از داروها اجازه می دهند مراحل پزشکی بدون درد و در برخی موارد در هوشیاری بیمار انجام شوند. داروهای بیهوشی و بی حسی در بسیاری از روش ها…