اشعه X قفسه سینه

آزمایش اشعه X قفسه سینه یک آزمایش رادیولوژی غیر آسیب زننده بسیار متداول است که تصویری از قفسه سینه و اندام های داخلی نشان می دهد. برای انجام  این آزمایش…