کاهش شنوایی در یک گوش

کاهش شنوایی در یک گوش بسته به شدت کاهش شنوایی به کم شنوایی یک طرفه یا ناشنوایی یک طرفه ….

تجمع مایع در پشت پرده گوش

تجمع مایع در پشت پرده گوش می تواند تحت هر شرایطی که عملکرد لوله شنوایی را مختل می کند، رخ دهد. لوله شنوایی باعث تخلیه مایعات از …

ساختار و عملکرد گوش

گوش از نظر ساختاری به سه قسمت اصلی تقسیم می شود و عملکرد مناسب و درست گوش به گیرنده های تخصصی به نام سلول های مویی بستگی دارد. شما با شناخت کامل از ساختار و عملکرد گوش و ….