بیماری گال یا جرب

گال (Scabies) یا جرب یک بیماری پوستی خارش دار است که در اثر یک نوع انگل بسیار کوچک به نام Sarcoptes scabiei ایجاد می شود…