جراحی بواسیر در واقع حذف رگ های متورم در قسمت رکتوم هستند که می تواند درونی و به سمت داخل رکتوم باشند و   یا خارجی بوده و در قسمت خارج از روده قرار بگیرند. بسته به موقعیت آنها دو نوع بواسیر وجود دارد. بواسیر خارجی در زیر پوست مقعد شکل می گیرد، در حالی که بواسیر داخلی در…

خواندن بیشتر