ایرانسل و پزشکت در کنار هم با هدف ایجاد پلتفرم ارائه خدمات درمانی رشد سریع تکنولوژی و رخنه فضای دیجیتال در همه ابعاد زندگی مردم مسئله‌ای غیرقابل انکار است اما با شیوع ویروس کرونا این رشد، سرعت چند‌برابری به خود…

خواندن بیشتر