ساعت بیولوژیکی بدن قسمت های مختلف بدن شما مطابق با ساعت بیولوژیکی بدن عمل می کند. به اصطلاح ساعت بیولوژیکی بدن، روندهای بدن را طبق یک برنامه مشخص، زمانبندی می کند. ریتم شبانه روزی شما یک چرخه 24 ساعته است…

خواندن بیشتر