اوریون یک عفونت ویروسی است که در درجه اول بر غدد تولید کننده بزاق (بزاق) که در نزدیکی گوش شما قرار دارد، تأثیر می گذارد. اوریون می تواند باعث التهاب در یک یا هر دو…

خواندن بیشتر