لبه زدن چیست؟ برای چه افرادی مناسب است؟ لبه زدن عملی است که قبل از توقف و شروع مجدد در تحریک جنسی تا حد انزال انجام می شود. لبه زدن، شامل چرخه های تحریک است که می تواند برخی از افراد…

خواندن بیشتر