هموکروماتوز یک بیماری ارثی است که به صورت جذب بیش از حد آهن از راه مواد غذایی توسط بدن تعریف می شود.هموکروماتوز می تواند باعث بیماری های جدی شود، زیرا بدن نمی تواند …

خواندن بیشتر