سرطان حنجره به تومورهای سرطانی گفته می شود که در گلو (حلق)، طناب صوتی (حنجره) یا لوزه ها ایجاد می شوند. گلو یک لوله عضلانی است که از پشت بینی شروع و به و به گردن ختم می شود. سرطان گلو اغلب در سلول های مسطح که داخل گلو را پوشش می دهند شروع می شود. طناب صوتی دقیقاً زیر…

خواندن بیشتر