اسپینا بیفیدا  اسپینا بیفیدا (Spina bifida) یکی از نقایص هنگام تولد است که زمانی اتفاق می افتد که ستون فقرات و نخاع کودک به درستی شکل نگیرند. این بیماری یک نوع نقص در لوله عصبی کودک تازه متولد شده است….

خواندن بیشتر