آنورگاسمیا در مردان آنورگاسمیا در مردان ناتوانی مداوم مرد در ارگاسم حتی پس از تحریک جنسی کافی محسوب می شود. آنورگاسمیا یا سندرم کوگلان هر دو جنس را تحت تأثیر قرار می دهد. اما شیوع آن در زنان بیشتر است….

خواندن بیشتر