التهاب پاسخ طبیعی سیستم ایمنی بدن در برابر آسیب یا بیماری و یک مکانیسم دفاعی در بدن است. سیستم ایمنی بدن سلول های آسیب دیده، محرک ها و پاتوژن ها را شناسایی کرده و روند بهبودی را آغاز می کند که…

خواندن بیشتر