اضطراب کار چیست؟ اضطراب کار ، به استرس ناشی از کار کردن گفته می شود که منجر به اختلال اضطراب در محل کار می شود. اضطراب شغلی می تواند اثرات منفی داشته باشد اما پیشگیری از اضطراب کار  به عملکرد…

خواندن بیشتر