اختلالات سازگاری(Adjustment disorders)شرایطی است که به وضعیت استرسی مرتبط است. فردی که دچار این عارضه است بیش از دیگران در پاسخ به بعضی از موقعیت های غیر منتظره و پر استرس واکنش استرسی داشته …

خواندن بیشتر