سیگار و سلامتی استعمال سیگار تقریباً علت یک پنجم از مرگ و میرهای ناشی از بیماری قلبی در ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. شیوع مرگ و میر ناشی از بیماری عروق کرونر در افراد سیگاری نسبت به غیر…

خواندن بیشتر