مشکلات ازدواج دوم چیست؟ این پرسش عمدتا برای افرادی که در ازدواج اول خود با شکست روبرو شده اند،مطرح می باشد. این افراد به طور معمول برای ازدواج دوم خود دچار ترس و تردید می‌شوند. شاید افرادی که با این مشکل روبرو هستند از خودشان بپرسند ازدواج مجدد با چه کسی بهتر است؟ مشکلات ازدواج دوم چیست؟ چگونه در ازدواج دوم…

خواندن بیشتر