بیماری های مادرزادی گوش کدامند؟ بیماری های مادرزادی گوش بیشتر به ناهنجاری و بدشکلی های لاله گوش مربوط می شوند. تشخیص بیماری های مادرزادی گوش با ارزیابی کامل بالینی، شنوایی سنجی و رادیولوژی صورت می گیرد. گوش از سه قسمت…

خواندن بیشتر