لبه زدن چیست؟ برای چه افرادی مناسب است؟ لبه زدن عملی است که قبل از توقف و شروع مجدد در تحریک جنسی تا حد انزال انجام می شود. لبه زدن، شامل چرخه های تحریک است که می تواند برخی از افراد…

خواندن بیشترآنورگاسمیا در مردان آنورگاسمیا در مردان ناتوانی مداوم مرد در ارگاسم حتی پس از تحریک جنسی کافی محسوب می شود. آنورگاسمیا یا سندرم کوگلان هر دو جنس را تحت تأثیر قرار می دهد. اما شیوع آن در زنان بیشتر است….

خواندن بیشتر