آندومتریوز روده در آندومتریوز روده، بافت آندومتر در سطح یا داخل روده رشد می کند. آندومتریوز یک وضعیت دردناک است که در آن بافتی که به طور معمول رحم را احاطه می کند (بافت آندومتر) در قسمت های دیگر لگن…

خواندن بیشتر