پدوفیلیا نوعی اختلال روان پزشکی است که در آن یک فرد بالغ یا بزرگسال تمایل به برقراری رابطه جنسی با کودکان خردسال دارد. برخی از پدوفیل ها مخفی کاری می کنند.

خواندن بیشتر