لاپاروسکوپی لاپاروسکوپی با عنوان لاپاروسکوپی تشخیصی هم شناخته می شود. یک روش تشخیصی جراحی است که برای بررسی اندام های داخل شکم استفاده می شود. لاپاروسکوپی یک روش کم خطر است که فقط نیاز به برش های کوچک دارد. لاپاروسکوپی…

خواندن بیشتر