به نظر می رسد آسیب نخاعی همه جنبه های زندگی بیمار را تحت تأثیر قرار می دهد و منجر به آسیب دیدگی روانی، عاطفی و اجتماعی می شود. بسیاری از دانشمندان خوشبین هستند که پیشرفت در تحقیقات، روزی باعث…

خواندن بیشتر