گردن شما از مهره هایی تشکیل شده که از جمجمه تا بالا تنه ادامه دارد. دیسک های گردنی فشار های وارد شده به این قسمت را می گیرد.استخوان ها، رباط ها و عضلات گردن…

خواندن بیشتر