پسوزیاریس پسوزیاریس یک بیماری خود ایمنی پوستی است که در نتیجه آن سلول های پوستی به سرعت شروع به رشد می کنند.  این رشد بیش از حد سلول های پوستی باعث ایجاد بافت پوسته پوسته شده خواهد شد. التهاب و…

خواندن بیشتر