آب قلیایی و سرطان آب قلیایی و سرطان ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. آب قلیایی فوایدی برای مبتلایان به سرطان و پیشگیری از سرطان دارد، اما تحقیقات چه می گوید؟ نظریه موجود در مورد آب قلیایی و سرطان این است…

خواندن بیشتر