بیماران با نارسایی کلیه، معمولاً تحت درمان دیالیز (تسویه) قرار می گیرند و یا ممکن است واجد شرایط پیوند کلیه شوند. پیوند کلیه یک روش جراحی است که یک کلیه فرد بیمار با کلیه…

خواندن بیشترناباروری ناباروری ممکن است ناشی از مشکلات مربوط به شما یا همسرتان و یا ترکیبی از عوامل مختلف برای فرزند دار شدن باشد. خوشبختانه، بسیاری از روش های درمانی ایمن و مؤثر وجود دارد که شانس بارداری را افزایش می…

خواندن بیشتر