حفظ سلامتی در کارکنان شیفت شب ، یکی از اساسی و اصلی ترین راهکارها برای داشتن بازدهی و توانایی در طول 24 ساعت شبانه روز است. این در حالی است که در حال حاضر اکثر شیفت های کاری به شیفت شب تغییر پیدا کرده اند. در حقیقت، بسیاری از افراد …

خواندن بیشتر


اضطراب عملکرد جنسی اضطراب عملکرد جنسی و یا استرس جنسی می تواند رابطه بین زوجین را با مشکلات زیادی روبرو کند. بسیاری از افراد دچار اضطراب عملکرد جنسی می شوند. اما خوشبختانه این اضطراب قابل کنترل است. تکنیک های برای…

خواندن بیشتر


راهکارهای شاد شدن به افراد کمک می کند تا با استفاده از این راهکارهای کاربردی در زندگی خویش و حتی در ارتباط دیگران احساس خوشبختی بیشتری بکند. مفهوم خوشبختی برای همه فرق می کند. صرف نظر از…

خواندن بیشتر