کودکان نوپا با اشکال و اندازه های مختلفی به دنیا می آیند، اما به طور معمول رشد کودکان نو پا در 2-3 سال ویژگی های مشترکی دارد. یکی از مهمترین ویژگی دوران کودکی ….

خواندن بیشتر