به طور طبیعی سیستم لنفاوی از بدن محافظت می کند اما سلول های لنفاوی به نام لنفوسیت ها می توانند سرطانی شوند. نام سرطان هایی که در سیستم لنفاوی رخ می دهد…..

خواندن بیشتر