فئوکروموسیتوم (Pheochromocytoma) یک نوع تومور نادر است که معمولاً غیر سرطانی و خوش خیم بوده و یکی از غدد فوق کلیوی را درگیر می کند. هر فردی دو غده آدرنال دارد که در….

خواندن بیشتر