اگر لکه های تیره رنگ یا نورهای چشمک زنی در محدوده بینایی خود می بینید، احتمال اینکه دچار عارضه جداشدگی زجاجیه خلفی شده باشید، وجود خواهد داشت. البته این مشکل چشمی بیشتر در افراد …

خواندن بیشتر