ما در این مقاله سعی کردیم با ارائه شواهد های علمی، راهکارهای عملی و همچنین توصیه مشورت با مشاورین مجرب برای افزایش هوش کودکان را مورد بررسی قرار داده تا والدین بتوانند با استفاده از این افزایش هوش کودکان با کمک مشاوره روان شناسی گامی بلند در جهت …

خواندن بیشتردر فلج خواب فرد کاملا هوشیار است، احساس می کند که فشارهایی بر او وارد می شود و احساس خفگی می کند. فلج خواب احتمال دارد با توهم و ترس شدید همراه باشد.

خواندن بیشتر