آلکالوز متابولیک چیست؟ آلکالوز متابولیک، بیماری است که وقتی خون بیش از حد قلیایی می شود، رخ می دهد. قلیایی درست نقطه مقابل اسیدی است. وقتی که تعادل اسیدی-قلیایی خون، کمی به سمت قلیایی متمایل شود ،بدن ما عملکرد بهتری…

خواندن بیشتر
اگرچه تغییر درتعداد دفع مدفوع (افزایش) و شل بودن مدفوع می توانند جدا از هم اتفاق بیفتند، اما در اسهال اغلب این تغییرات هر دو با هم رخ می دهند.

خواندن بیشتر