زبان برای کمک به بلع غذا و تولید صدا بسیار موثر بوده و اندام اصلی برای حس ذائقه هستند. بنابراین ما سعی کردیم در این مقاله اختلالات شایع زبان را مورد بررسی قرار دهیم. زبان یک اندام عضلانی متحرک است که درون دهان قرار دارد و بخشی از آن تا قسمت فوقانی گلو…

خواندن بیشتر