اشک یکی از عملکردهای طبیعی چشم است. اما اشک بیش از حد یا آبریزش زیاد از چشمی که ناشی از گریه کردن طبیعی نباشد، نشان دهنده یک مشکل زمینه ای یا یک بیماری…

خواندن بیشتر