ملانین مصنوعی، جایگزین رنگ مو ملانین مصنوعی جایگزین رنگ مو خواهد شد. یک بررسی جدید نشان می دهد که احتمال دارد ملانین مصنوعی، روزی بتواند جایگزین رنگ موی سنتی گردد. بدن به طور طبیعی ملانین تولید می کند، بنابراین تصور…

خواندن بیشتر